ประกาศนียบัตร

หัวข้อ | ชั่วโมงของการเขียนโค้ด
รายละเอียด | ผ่านการสอบชั่วโมงของการเขียนโค้ด บนเว็บไซต์ "studio.code.org"
วันที่ | 15 / 08 / 2021

The hour of code

ดูประกาศนียบัตรของผม