งาน

หัวข้อ | ระบบรายงานโควิด
รายละเอียด | พัฒนาระบบ รายงานสถานการโควิด โดยใช้ภาษา HTML, CSS, PHP และ Javascript รวมถึงการใช้ฐานข้อมูล MYSQL เพื่อเก็บข้อมูลประวัติในแต่ละวันนอกจากนี้มีการใช้ API (JSON) ของกรมควบคุมโรคสามารถแสดงผลได้ 2 ภาษา
วันที่ | 29 / 04 / 2021

Covid Report System

ดูผลงานของผม