งาน

หัวข้อ | แฟ้มสะสมผลงาน อิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด | พัฒนาระบบ E-Portfolio โดยใช้ภาษา HTML, CSS, PHP และ JavaScript รวมถึงการใช้ฐานข้อมูล MYSQL เพื่อเก็บข้อมูลผลงาน นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบCMS ในการจัดการข้อมูล โดยสามารถแสดงผลได้ 2 ภาษา
วันที่ | 20 / 11 / 2019

Electronic Portfolio

ดูผลงานของผม