เลือกคะแนนที่ต้องการคำนวณ

GPAX
(เกรดเฉลี่ย)

GAT
(ความถนัดทั่วไป)

PAT1
(คณิตศาสตร์)

PAT2
(วิทยาศาสตร์)

PAT3
(วิศวะกรรมศาสตร์)

PAT4
(สถาปัตยกรรม)

PAT5
(วิชาชีพครู)

PAT6
(ศิลปกรรม)

PAT7
(ภาษาต่างประเทศ)

9 วิชาสามัญ
(คณิตศาสตร์ 1)

9 วิชาสามัญ
(คณิตศาสตร์ 2)

9 วิชาสามัญ
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

9 วิชาสามัญ
(ฟิสิกส์)

9 วิชาสามัญ
(เคมี)

9 วิชาสามัญ
(ชีววิทยา)

9 วิชาสามัญ
(ภาษาไทย)

9 วิชาสามัญ
(สังคมศึกษา)

9 วิชาสามัญ
(ภาษาอังกฤษ)